Handel w Praktyce

Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Polska gospodarka wkracza na ścieżkę stopniowego spadku tempa wzrostu. Zdaniem Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, wynik budżetowy państwa powinien mieścić się w przedziale od maksimum 3% PKB deficytu w okresie słabej koniunktury do 3% PKB nadwyżki w okresie dobrej koniunktury. W ostatnich latach – czasie niewątpliwie dobrej koniunktury – rośnie relacja wydatków publicznych w stosunku do produktu krajowego brutto. Dlatego rząd powinien szczególnie zadbać o to, by nie wzrastał już bardzo wysoki udział w budżecie wydatków sztywnych, których w ostatnich latach znacznie przybyło – czytamy w uchwale podjętej przez Gospodarczy Gabinet Cieni BCC na posiedzeniu, które odbyło się 26 czerwca w Warszawie, w sprawie wystąpienia do Rady Ministrów z rekomendacjami i apelem o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do:

  • zwiększenia efektywności wydatków budżetowych,
  • wzrostu aktywności zawodowej oraz usprawnienia procedur legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce,
  • wzrostu poziomu innowacyjności polskiej gospodarki.

– Polski rynek pracy został bardzo uszczuplony z pracowników. Obniżenie ustawowego wieku emerytalnego oraz program 500+ zachęciły ich część do opuszczenia rynku pracy. Braki kompensują pracownicy spoza UE, jednak utrzymanie stałego napływu pracowników z zagranicy będzie trudne z wielu powodów, m.in. niedrożnej procedury legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce oraz otwarcia niemieckiego rynku pracy dla Ukraińców od 2020 r. Konieczne są konkretne działania usprawniające te procedury (25 propozycji BCC) oraz zachęcające do aktywności zawodowej, m.in. poprzez łatwo dostępną opiekę nad dziećmi. Proponujemy również podwyższanie rzeczywistego wieku przechodzenia na emeryturę do 65 lat dla kobiet i mężczyzn – napisali ministrowie Gabinetu Cieni.

Odnieśli się również do wciąż niskiego poziomu innowacyjności polskiej gospodarki, czemu nie sprzyjają biurokracja, skomplikowane procedury administracyjne, niejasne prawo i jego opresyjność (np. projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zagrażający nie tylko przedsiębiorstwom, ale także decydentom w przedsiębiorstwach).

Gabinet Cieni BCC rekomenduje upraszczanie przepisów oraz poprawę jakości regulacji, w szczególności zwiększenie roli konsultacji publicznych w procesie legislacyjnym. Niezbędne jest stabilne otoczenie prawne oraz zachęty dla firm do podejmowania inwestycji wspierających innowacje, infrastrukturę energetyczną, zwłaszcza czystą energię, opiekę zdrowotną i transport. Ministrowie gabinetu cieni poparli w tym względzie zalecenia Komisji Europejskiej, opublikowane na początku czerwca w ramach „European Semester 2019: Country Report – Poland” – kompleksowej ocenie gospodarki 28 państw Unii Europejskiej.

Powiązane artykuły