Handel w Praktyce

ENERGA opublikowała trzeci raport CSR

Grupa ENERGA opublikowała już trzeci raport CSR podsumowujący jej działania w 2013 roku z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. ENERGA jako pierwsza z branży energetycznej uzyskała poziom A+ raportu, prezentując aż 91 wskaźników według międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI).


Raport „Nasza odpowiedzialność 2013” jest kontynuacją poprzednich dwóch publikacji z lat 2011-2012 i prezentuje podejście Grupy ENERGA do zarządzania kwestiami społecznymi i środowiskowymi w realizacji celów ekonomicznych. Opracowanie raportu jest naturalną konsekwencją przyjęcia przez Grupę w 2013 roku dokumentu „Strategia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Grupie Kapitałowej ENERGA”. Raport obejmuje 15 spółek Grupy i jest efektem prac zarówno pracowników, jak też interesariuszy zewnętrznych zaangażowanych w proces raportowania.

– Zrównoważony rozwój przejawia się nie tylko w dbałości o wysoki poziom usług czy bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej, ale także poprzez współpracę z lokalnymi społecznościami, działania edukacyjne, sponsoringowe i wparcie inicjatyw ekologicznych. Wiemy, że nasze działania będą skuteczniejsze, gdy będą zgodne z dążeniami licznych interesariuszy. Dlatego budujemy więzi społeczne, staramy się o zaufanie również poprzez otwarte raportowanie wpływu naszej firmy na otoczenie – podsumowuje Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu ENERGA S.A.

Aktualny raport CSR, podobnie jak poprzednie, został przygotowany według międzynarodowych standardów raportowania Global Reporting Initiative (GRI). W tym roku przeanalizowano 15 spółek Grupy i zwiększono liczbę wskaźników GRI do 91, a wiarygodność prezentowanych danych została potwierdzona po raz pierwszy przez niezależnego zewnętrznego audytora. W ten sposób prezentowany raport osiągnął poziom A+.

– Jako jedyni w branży energetycznej raportujemy na tak wysokim poziomie, ponadto w ostatnim raporcie uwzględniliśmy również międzynarodowe wskaźniki GRI dla sektora energetycznego. Dzięki temu Grupa ENERGA znalazła się w czołówce firm raportujących w zakresie CSR w Polsce – dodaje Jacek Szubstarski, Dyrektor Pionu Usług Organizacyjno- Prawnych spółki ENERGA Centrum Usług Wspólnych, koordynator procesu tworzenia raportu.

Raport „Nasza odpowiedzialność 2013” i poprzednie raporty CSR Grupy dostępne są w postaci elektronicznej w serwisie internetowym spółki www.grupa.energa.pl/zaangazowanie_spoleczne.xml.

Global Reporting Initiative (GRI) – to zbiór zasad iwskaźników, które organizacje powinny wykorzystać do mierzenia i raportowania ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych aspektów swojego funkcjonowania. W zależności od stopnia zaawansowania raportu, GRI ustanowiło poziomy aplikacji A, B, C, (gdzie A jest najwyższym). Każdy raport przygotowany według tych standardów jest również ostatecznie weryfikowany przez GRI.

Powiązane artykuły